Zonnedauw Sluiswachter Jo Anker Zon in de polder Stolwijker Schutsluis

Afspraken

In het kader van de aanleg van de Zuid Westelijke Randweg hebben de gemeentes Ouderkerk aan den IJssel en Gouda in 1994 een convenant afgesloten, waarin is vastgesteld dat ter compensatie van Ouderkerks grondgebied, benodigd voor de randweg, Gouda grondgebied afdraagt waarop Ouderkerk een bedrijventerrein kan aanleggen.Waar zou het bedrijventerrein moeten komen te liggen?

De locatie, die momenteel wordt voorgesteld, ligt ten westen van de waterzuivering, ten zuiden van de Gouderaksedijk en Middelblok en ten noorden van de geplande Zuid Westelijke Randweg.Waarom een bedrijventerrein?

De gemeente Ouderkerk heeft in haar "Dorpsvisie Gouderak" (paragraaf 5.3.2 Bedrijvigheid en werkgelegenheid: blz. 23) het volgende vastgelegd: "Het ontbreken van goede mogelijkheden om te kunnen uitbreiden (al is het maar weinig) c.q. bebouwen, wordt door de meeste ondernemers als knellend ervaren. In dat verband is men sterk voor een uitbreiding door een bedrijventerrein bij de Zuidwestelijke Randweg. (Netto 6 ha, uit te breiden tot netto 9 ha)" - "Daar komt nog eens bij dat veel bestaande bedrijventerreinen verouderd zijn en aan herstructurering en revitalisering toe zijn. Denk aan Middelblok Groot, Middelblok Klein en Kattendijk." - "liever arbeidsintensieve bedrijven dan ondernemingen die met weinig medewerkers veel vierkante meters benutten. Streven naar een bezetting van 85 arbeidsplaatsen per hectare."Getallen

In de gemeente Ouderkerk (met name in de kern Gouderak) zijn een bovengemiddeld tot zeer hoog aantal hectaren bedrijventerrein aanwezig in relatie tot het aantal inwoners. Het aantal arbeidsplaatsen per hectare bedrijfsterrein is laag, alsmede het aantal concrete bedrijfsverplaatsingen. Cijfers van de provincie Zuid-Holland en het CBS leren ons het volgende: in vergelijking met andere gemeenten in Midden Holland beschikt Gouderak over de meeste ruimte voor bedrijven per inwoner; 111 inwoners voor 1 hectare bedrijventerrein. In de gemeente Vlist moeten 748 inwoners het doen met 1 hectare. De bedrijventerreinen in Gouderak leveren weliswaar weinig arbeidsplaatsen op; 26 per hectare. Een hectare bedrijventerrein in Vlist levert 58 arbeidsplaatsen op en in Reeuwijk zelfs 127. Toch doet Gouderak het op het gebied van werkgelegenheid zeker niet slecht. In 2003 waren er op de bedrijventerreinen voor 57% van de werkzame bevolking arbeidsplaatsen beschikbaar. Dat is een hoog percentage, het gemiddelde voor Midden Holland is 34%. Alleen Waddinxveen scoort hoger met 70%. De gemeente Vlist scoort hier bijvoorbeeld juist laag met 19%.Kanttekeningen en stellingen

Door het provinciaal beleid (Ecologische-en Cultuurhistorische Hoofd Structuur) en de ontkoppeling met het Hollandsche IJssel project inmiddels op een aantal belangrijke punten achterhaald. De gemeente Ouderkerk plande in 1994 nog een nieuw bedrijventerrein in de polder Veerstalblok. Dit als onderdeel van het convenant met Gouda voor de Zuidwestelijke Randweg, gekoppeld aan het project Hollandsche IJssel. Het bedrijventerrein Veerstalblok is geen onderdeel van het project Hollandsche IJssel en niet opgenomen in het werkboek Uitvoeringscontract Hollandsche IJssel 2005-2010. De tijd en het inzicht schrijden voort want sindsdien is ook de provincie Zuid-Holland de waarde van het unieke landschap rondom Gouderak gaan inzien en heeft dat gewaarborgd in diverse beleidsnota's. Die gaan ook over het deel van polder Veerstalblok waar het bedrijventerrein staat gepland. Het bedrijventerrein Veerstalblok staat nu voor 50 % gesitueerd in de Provinciale Ecologische HoofdStructuur (EHS) en in de Provinciale CultuurHistorische HoofdStructuur (CHS) is het gebied in zijn geheel aangemerkt als landschap met een hoge waarde. Door de bocht in het tracé van de ZWR, om het bedrijventerrein heen richting Gouderakse Tiendweg, wordt ook het Stiltegebied aangetast. Bij de (her)inrichting van het landelijk gebied is de inzet van de provincie nu vooral gericht op realisering van de Ecologische HoofdStructuur (EHS) en investeringen in Groen in en om de Stad. Dit houdt in dat gebieden die in het provinciaal beleid een dergelijke functie hebben gekregen, gevrijwaard moeten blijven van functies die daarvoor een belemmering kunnen vormen. Daar komen nog de beleidsinzichten verwoord in het Veenweidepact van juni 2005 bij, waarbij in de polders grenzend aan de Hollandsche IJssel op termijn het peil omhoog zal gaan, gekoppeld aan natuurontwikkeling. Globaal geschetst, gaat het noordelijk deel van de Krimpenerwaard naar grote eenheden natte natuur en zal de geplande 2500 hectare natuur worden herbegrensd. Dat leidt tot landbouw op de zuidelijke hogere en drogere delen en natuur op de noordelijke lagere natte delen van de Krimpenerwaard. De Veerstalblokpolder is voor Gouda een belangrijk onderdeel van de groene long die bij een stad hoort; die dient niet aangetast te worden door verdere bebouwing en vestiging van industriëen. De grotere (in ontwikkeling zijnde) bedrijventerreinen in de regio bieden voldoende capaciteit aan de bedrijven voor wie herstructurering niet voldoende soelaas biedt.Activiteiten

Diverse organisaties zijn actief bezig om de komst van het bedrijventerrein te voorkomen. Het Beraad Stadsrand Gouda-Krimpenerwaard ontplooit activiteiten naar de diverse overheden ter voorkoming van het bedrijventerrein, maar ook Milieudefensie voert actie.

Poster Milieudefensie

Recente ontwikkelingen

Door de gemeente Ouderkerk aan den IJssel is een verkennend onderzoek uitgevoerd, wat er toe heeft geleid dat op 7 juni 2007 de gemeenteraad vergaderd heeft over een ingediende motie over Bedrijventerrein Veerstalblok.

Uiteindelijk heeft de provincie Zuid-Holland op 3 juli 2007 besloten dat het bedrijventerrein er niet komt. Klik op deze link voor het persbericht Provincie. Dit is als zodanig verwerkt in de partiële herziening van het Streekplan Zuid-Holland Oost 2003 (het bedrijventerrein is geschrapt uit het streekplan). Tot 5 november 2007 was het mogelijk zienswijzen op de herziening van het streekplan in te dienen bij Gedeputeerde Staten.

Onderstaand de zienswijzen van diverse organisaties:
- Stichting Buurtschap Stolwijkersluis
- Bewonersgroep IJsseldijk
- Beraad Stadsrand Gouda Krimpenerwaard
- Werkgroep Gouda Krimpenerwaard
- Historische Vereniging Die Goude
- Milieudefensie
- PvdA Ouderkerk aan den IJssel
- ROMK
- B&W Ouderkerk aan den IJssel

Na dit moment is er natuurlijk discussie op gang gekomen. Voor- en tegenstanders hebben gepoogd de beslissing die de provincie op 23 april 2008 ging nemen te beïnvloeden.

Ook de lokale politiek roerde zich. De gemeente Ouderkerk aan den IJssel nam op 27 maart 2008 een motie aan, waarmee bedrijven in milieucategorie 4 konden worden toegelaten op Bedrijventerrein Veerstalblok. Mede naar aanleiding van deze motie nam de gemeente Gouda op 2 april een eigen motie aan, waarmee ze zich keerde tegen de motie van Ouderkerk aan den IJssel en vasthield aan de in 2005 in het Intergemeentelijk Structuurplan (ISP) gesloten overeenkomst met Ouderkerk aan den IJssel om geen bedrijven boven milieucategorie 3 toe te laten op Bedrijventerrein Veerstalblok.

Uiteindelijk hebben Provinciale Staten in haar vergadering van 23 april een amendement aangenomen, dat het mogelijk maakt om over vier jaar alsnog te bezien of er een noodzaak is voor een bedrijventerrein Veerstalblok. De vaststelling van de streekplanherziening is door de Provincie Zuid-Holland op 14 mei gepubliceerd.

Krantenknipsels

- "Ouderkerk voorstander 'Veerstalblok'" (Kontakt 15 november 2011)
- "Provincie is in 2012 aan zet" (Kontakt 27 september 2011)
- "Provincie strenger voor bouwplannen" (Kontakt 28 juni 2011)
- "'Bedrijven moeten afblijven van natuur'" (AD Groene Hart 6 februari 2010)
- "'Geef bedrijven de ruimte'" (AD Groene Hart 3 februari 2010)
- "Veerstalblok van de baan" (AD Groene Hart 16 januari 2010)
- "Veerstalblok tast Groene Hart aan" (Kontakt 15 december 2009)
- "Ouderkerk buitenspel bij aanleg Zuidwestelijke Randweg" (Kontakt 3 maart 2009)
- "Ouderkerk gaat praten met Gouda" (Kontakt 23 december 2008)
- "Ouderkerk buitenspel bij Zuidwestelijke Randweg" (AD Groene Hart 11 december 2008)
- "ChristenUnie-SGP voor open landschappen" (Goudse Post 19 november 2008)
- "Gemeenteraad buigt zich over voortgang Veenweidepact en ZWR" (Kontakt 18 november 2008)
- "Kamers van Koophhandel: 'Meer bedrijventerreinen in Krimpenerwaard'" (Lekstreek 1 oktober 2008)
- "KvK's pleiten voor meer bedrijventerreinen, Milieudefensie wil juist meer open ruimte" (AD Groene Hart 24 september 2008)
- "Bedrijventerreinen krijgen opknapbeurt" (AD Groene Hart 17 september 2008)
- "Commissie wil dat gemeente zich aan convenant houdt" (Kontakt 16 september 2008)
- "Werkgroep maakt eind aan wildgroei bedrijventerreinen" (AD Groene Hart 10 september 2008)
- "Provincies maken afspraken over verrommeling" (AD Groene Hart 24 mei 2008)
- "Veerstalblok voorlopig van de baan" (Kontakt 29 april 2008)
- "Bedrijventerrein Veerstalblok" (Lekstreek 29 april 2008)
- "De marteling van het Veerstalblok" (AD Groene Hart 26 april 2008)
- "Agrariërs moeten toch wijken voor natuur" (AD Groene Hart 24 april 2008)
- "Mogelijk toch industrie in Veerstalblok" (AD Groene Hart 24 april 2008)
- "Veerstalblok niet geschrapt" (AD Groene Hart 23 april 2008)
- "Veerstalblok lijkt voorlopig van de baan" (Krant van Gouda 11 april 2008)
- "Aanleg bedrijventerrein lijkt van de baan" (Kontakt 8 april 2008)
- "Kans op komst bedrijventerrein steeds kleiner" (AD Groene Hart 4 april 2008)
- "Kansen bedrijventerrein worden kleiner" (AD Groene Hart 3 april 2008)
- "Groene Goudse stadsrand houdt gemoederen bezig" (Goudse Post 2 april 2008)
- "Stolwijkersluis bezorgd over bedrijventerrein" (Lekstreek 2 april 2008)
- "Bewoners vrezen komst milieuvervuilende bedrijven" (AD Groene Hart 1 april 2008)
- "Bewoners Veerstalblok vrezen komst milieuvervuilende bedrijven" (Kontakt 1 april 2008)
- "Zorgen om zware bedrijven Veerstalblok" (AD Groene Hart 28 maart 2008)
- "Gouda moet vechten voor behoud groen" (AD Groene Hart 14 maart 2008)
- "Goudse lobby hard nodig in discussie Veerstalblok" (AD Groene Hart 14 maart 2008)
- "Drukte om zes hectare natuur is symboolpolitiek" (AD Groene Hart 10 maart 2008)
- "Oog voor 't groen" (Goudse Post 27 februari 2008)
- "Bewoners willen dat polder Veerstalblok groen blijft" (Postiljon 20 februari 2008)
- "Op de bres voor 'achtertuin van Gouda'" (Kontakt 19 februari 2008)
- "Uit alle macht actie voeren voor behoud Veerstalblok" (AD Groene Hart 9 februari 2008)
- "Geen industrie Veerstalblok" (AD Groene Hart 8 februari 2008)
- "Publieksdebat Krimpenerwaard" (Postiljon 23 januari 2008)
- "Bedrijfsterrein komt er" (AD Groene Hart 4 december 2007)
- "Stolwijkersluis tegen bedrijventerrein" (AD Groene Hart 1 november 2007)
- "Veerstalblok komt er gewoon" (AD Groene Hart 15 oktober 2007)
- "Harde afspraken nodig over het Groene Hart" (AD Groene Hart 8 oktober 2007)
- "Bedrijventerreinen" (AD Groene Hart 13 september 2007)
- "Ruimte sparen door concentratie van bedrijventerreinen" (AD Groene Hart 10 september 2007)
- "Ouderkerkse lobby voor Veerstalblok" (AD Groene Hart 7 september 2007)
- "Rotterdamse KvK boos om het schrappen Veerstalblok" (AD Groene Hart 30 augustus 2007)
- "Discussiebijeenkomst over bedrijventerrein Veerstalblok" (Postiljon 29 augustus 2007)
- "Zware lobby werkt aan Veerstalblok" (Goudse Post 29 augustus 2007)
- "Boos om schrappen Veerstalblok" (AD Groene Hart 27 augustus 2007)
- "Provincie schrapt bedrijventerrein Veerstalblok" (AD Groene Hart 4 augustus 2007)
- "Veerstalblok krijgt geen bedrijventerrein" (Krant van Gouda 13 juli 2007)
- "Messen worden geslepen" (AD Groene Hart 6 juli 2007)
- "Provincie schrapt bedrijventerrein Veerstalblok" (AD Groene Hart 3 juli 2007)
- "PvdA tegen Veerstalblok" (AD Groene Hart 22 juni 2007)
- "Raad wil dat Veerstalblok op tijd wordt gerealiseerd" (Postiljon 13 juni 2007)
- "Nee tegen Veerstalblok is misdadig en onbehoorlijk" (AD Groene Hart 7 juni 2007)
- "Onderzoek Veerstalblok" (AD Groene Hart 3 februari 2007)
- "Bedrijfsleven houdt vast aan bedrijventerrein Veerstalblok" (AD Groene Hart 10 mei 2006)
- "Ouderkerk kan toe met minder bedrijfsterrein in Veerstalblok" (AD Groene Hart 19 april 2006)
- "Tuinders Tiendweg ook tegen bedrijventerrein" (AD Groene Hart 15 april 2006)
- "Geen bedrijfsterrein in polder Veerstalblok" (Lekstreek 5 april 2006)
- "Bescherm groen tegen bedrijven" (Goudse Post 5 april 2006)
- "Buurtcomite Stolwijkersluis verzet zich ook" (AD Groene Hart 10 maart 2006)
- "Oproep om bedrijfsterrein Veerstalblok te schrappen" (AD Groene Hart 9 maart 2006)
- "Milieudefensie steunt Groene Hart" (AD Groene Hart 21 februari 2006)
- "Ondernemers: bedrijfsterrein nodig" (Goudsche Courant 21 mei 2005)
- "Animo voor Gouwe Park eenzijdig" (Goudsche Courant 31 maart 2005)
- "Transportbedrijven weg uit Groene Hart" (Goudsche Courant 7 februari 2005)
- "Bedrijfsterrein ontsiert polder" (Goudsche Courant 3 januari 2005)
- "Vraagtekens bij bedrijventerrein" (Goudsche Courant 28 december 2004)

Links

- Dossier ZWR/Veerstalblok PvdA Ouderkerk

Saturday the 18th. Stichting Buurtschap Stolwijkersluis © 2015.