Zonnedauw Sluiswachter Jo Anker Zon in de polder Stolwijker Schutsluis

Achtergrondinformatie Zuidwestelijke Randweg (bron: Provincie Zuid-Holland)Algemene projectbeschrijving

De verkeersafwikkeling in en rondom het zuidelijk deel van Gouda verloopt al jaren problematisch. Daarom is besloten tot de aanleg van een nieuwe weg die om de bebouwde kom van Gouda loopt en deel gaat uitmaken van de provinciale weg N207: de Zuidwestelijke Randweg Gouda (ZWR). De ZWR moet de druk van het lokale en regionale verkeer op Gouda verminderen, de bereikbaarheid van de stad en de Krimpenerwaard verbeteren en de leefbaarheid in de stedelijke omgeving vergroten. De gemeenteraden van Gouda en Ouderkerk hebben gekozen voor variant 3 (buitendijks). In dit tracé gaat de ZWR bij het Sluiseiland via een beweegbare brug over de Hollandse IJssel, loopt via de Zelling in het buitendijkse gebied en langs de waterzuiveringsinstallatie naar de Schoonhovenseweg. Vooralsnog zijn vier rotondes gepland.

 

ZWR 2006

 

 

Verloop van het project

Al bijna 25 jaar wordt over de wenselijkheid van de ZWR gediscussieerd. In 1995 besloten Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland tot een onderzoek naar een rondweg. Verschillende tracévarianten zijn bekeken, op veiligheid, bereikbaarheid, geluidhinder, luchtkwaliteit, leefbaarheid en de bescherming van natuur en landschap. Om de effecten op het milieu in kaart te brengen, is een milieueffectrapportage (MER deel 1, deel 2, deel 3, bijlagen) opgesteld.

Na gedegen onderzoek bleven er drie varianten over; in buitendijks gebied (3), langs de watertoren (5) en door de Krimpenerwaard (7). In 2003 vond inspraak op de MER plaats en werd besloten tot aanvulling hierop. Dit omdat bepaalde onderdelen onvoldoende waren onderzocht. Vervolgens kreeg tracé nummer 3 de voorkeur van de colleges van B en W. Het tracé heeft minder negatieve effecten op landschap en milieu dan variant 7 en kan sneller en goedkoper worden aangelegd dan variant 5. Alternatief 3 is vervolgens uitgewerkt in het Intergemeentelijke Structuurplan (ISP deel 1, deel 2, Verslag bijeenkomst 15 maart 2006).

In 2004 bracht de Provinciaal Planologische Commissie - bestaande uit vertegenwoordigers van Monumentenzorg en ministeries van LNV en VROM - advies uit over de MER en het ISP en zijn de stukken vrijgegeven voor inspraak. Na zorgvuldige afweging van de vele binnengekomen reacties kozen de gemeenteraden in april 2005 definitief voor variant 3.

In juni 2005 is het project overgedragen aan de provincie, die nu verantwoordelijk is voor de uitwerking in een definitief ontwerp, de inpassing van het tracé in de omgeving en de uitvoering. Voor omwonenden en ondernemers langs het tracé zijn bijeenkomsten gepland waar zij hun wensen en ideeën kenbaar kunnen maken. Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren. Uit deze wensen vloeit een schetsontwerp voort. Deze wordt omstreeks mei/juni 2006 wederom in een bijeenkomst gepresenteerd. Dit leidt tot een voorlopig ontwerp waarover inspraak plaatsvindt. Als de reacties zijn verwerkt stelt de provincie een definitief ontwerp vast en begint de verdere uitwerking gericht op de uitvoering, waaronder de procedures voor grondverwerving. Ook worden dan de bestemmingsplannen gewijzigd. De aanleg start eind 2008, in 2010 wordt de ZWR opengesteld voor gebruik.

 

De organisatie

De provincie Zuid-Holland werkt nauw samen met de gemeenten Gouda en Ouderkerk, in een speciaal daarvoor opgerichte projectorganisatie. Bij deze projectorganisatie leveren de volgende organisaties hun directe inbreng: gemeente Vlist, het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, het Hoogheemraadschap Rijnland en Rijkswaterstaat.

Om het ontwerp van de ZWR in goede banen te leiden, heeft de provincie een planteam geformeerd. Het team bestaat uit medewerkers van de provincie, en deskundigen op het gebied van landschapsarchitectuur, civiele techniek, vormgeving, ecologie en communicatie.

De ontwerpfase

De provincie Zuid-Holland heeft op 15 maart 2006 het schetsontwerp getoond en bediscussieerd met omwonenden. Hiervan is door de Provincie een verslag gemaakt. De discussies tijdens deze bijeenkomst hebben geleid tot aanpassingen in het schetsontwerp. De definitieve versie is op 29 juni 2006 gepresenteerd. Ook hiervan is een verslag gemaakt. Het definitieve schetsontwerp ziet er als volgt uit.

ZWR schetsontwerp

 

ZWR schetsontwerp

 

De betrokkenen bij het ontwerp

De Provincie Zuid-Holland is hoofdopdrachtgever. In het schetsontwerp hebben Brons Partners Landschapsarchitecten BV, Movares en Publicis Consultants / Van Sluis ieder hun eigen bijdrage geleverd.

Het voorlopig ontwerp (oktober 2007) ziet er als volgt uit.

ZWR voorlopig ontwerp


Een beschrijving van het voorlopig ontwerp staat beschreven in de flyer.

Het definitief ontwerp

De provincie heeft het definitief ontwerp van de Zuidwestelijke Randweg gepresenteerd op 4 juli 2008 voor (maatschappelijke) organisaties en op 8 en 9 juli voor omwonenden en ondernemers langs de toekomstige weg.

Het definitief ontwerp (juli 2008) ziet er als volgt uit.

ZWR definitief ontwerp


Het detail van de rotonde in de Schoonhovenseweg ziet er als volgt uit:

Detail rotonde Schoonhovenseweg

 

Een beschrijving van het definitief ontwerp staat beschreven in de flyer, het verslag van 4 juli en van 9 juli.

In de zomer van 2009 heeft het ontwerp-inpassingsplan (Wet op de ruimtelijke ordening) ter inzage gelegen, waarop door diverse organisaties zienswijzen zijn ingediend. De reactie van de Provincie Zuid-Holland is samengevat in de Zienswijzennota van 19 oktober 2009.

In onderstaand animatiefilmpje kunt u fictief al over de Zuidwestelijke Randweg rijden.

 

{youtube}PzxBZzH7mQI{/youtube}

Hoe nu verder?

Het Definitief Ontwerp wordt verder uitgewerkt met een Programma van Eisen en in een bestek voor de te contracteren aannemers. Daar waar mogelijk en wenselijk worden de meegegeven aandachtspunten tijdens de presentatie van het Definitief Ontwerp aan (maatschappelijke) organisaties en aan omwonenden in deze uitwerking meegenomen. Het Definitief Ontwerp wordt in de tussentijd voor bestuurlijke goedkeuring aangeboden. Daarna starten de formele procedures, zoals de ruimtelijke ordeningsprocedure en het aanvragen van vergunningen. Ook breekt dan de periode van de formele inspraak aan.

De voorlopige planning voor de ZWR ziet er als volgt uit:

Januari 2010

Op het Sluiseland (bij de Julianasluis) vinden de eerste werkzaamheden plaats.

Half 2010

Aanvang werkzaamheden in Krimpenerwaard, gevolgd door aanleg brug over de Hollandsche IJssel.

Eind 2011 - begin 2012

Asfalteren op Sluiseiland

2012

Landschappelijke inpassing

Maart 2013

Opening ZWR

 

Welke punten zijn er voor Stolwijkersluis verwerkt in het ontwerp?

  1. Rotonde Schoonhovenseweg: er is gepleit voor voetgangs- en fietsersoversteken in oost-westrichting bij de rotonde. Dit is echter niet haalbaar gebleken. Wel wordt de huidige oversteek ter hoogte van de Gouderakse Tiendweg veiliger gemaakt.
  2. Natuurcompensatie: compensatie geschiedt in Vlist (vijf hectare dotterbloemhooiland) en Bernisse (vier hectare weidevogelgebied) en in de directe omgeving van de ZWR paddenpoelen, broeihopen voor ringslangen, nieuwe watervelden en faunapassages.
  3. Onderdoorgang Stolwijkervaart: doorvaarthoogte 1,50 m, vooral voor recreatief, ongemotoriseerd vaarverkeer en schaatsers.
  4. Ontsluiting Goudseweg: in het definitief ontwerp was initieel de ontsluiting aan de zuidzijde van de Goudseweg verdwenen. Dit is gecorrigeerd, deze ontsluiting blijft daarom gehandhaafd.
  5. Bereikbaarheid Gouderakse Tiendweg: ter hoogte van de volkstuinen komt een tunnel voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers). Hiervoor is een projectbesluit gemaak, dat realisatie van een verbinding voor langzaam verkeer tussen de Gouderaksedijk in het noorden en de Gouderakse Tiendweg in het zuiden mogelijk. Het inpassingsplan Zuidwestelijke Randweg N207 voorziet al in de aanleg van een tunnelbak onder de ZWR.
    Lees het volledige artikel. Klik hier voor de tekening en hier voor het Projectbesluit.
  6. Rotonde bij geplande Bedrijventerrein Veerstalblok: omdat het bedrijventerrein er vooralsnog niet komt is afgezien van het aanleggen van een ontsluitingsrotonde in de ZWR voor het bedrijventerrein.
  7. Veerstalblokpolder: de polder, omsloten door ZWR, afvalwaterzuivering, Gouderaksedijk en Stolwijkervaart zal aanpassingen ondergaan om de overlast van de ZWR voor de bewoners van Stolwijkersluis te minimaliseren. Dit wordt gecombineerd met het ontsluiten van dit polderdeel voor voetgangers en fietsers (project Veenweidepark). Op termijn zorgt dit er eveneens voor dat dit deel van de polder groen blijft.

Documenten

Milieueffectrapportage Zuidwestelijke Randweg:

- deel 1
- deel 2
- deel 3
- bijlagen

ISP-rapport:

- deel 1
- deel 2
- bijlagen

Bezwaarschrift:

- "ZWR, te kort door de bocht!" (20 december 2004)

Informatiekranten:

- Informatiekrant N207 ZWR Gouda - juni 2009
- Informatiekrant N207 ZWR Gouda - oktober 2008

Schetsontwerp ZWR:

- Verslag bijeenkomst 15 maart 2006
- Verslag bijeenkomst 29 juni 2006

Vergaderingen:

- Notulen werkgroep ZW-randweg 2 maart 2005
- Uitnodiging belanghebbenden 10 december 2004
- Informatieavond 1 december 2004

Brieven:

- Brief B&W Ouderkerk aan den IJssel aan B&W Gouda 2 december 2008

Persberichten:

- "ZWR verergert verkeersproblematiek zuidkant Gouda" (Persbericht 30 januari 2005)
- "Massaal bezwaarschrift ZWR" (Persbericht 17 januari 2005)
- "Massaal bezwaar bewoners Stolwijkersluis tegen ZWR" (Persbericht 10 december 2004)

Krantenknipsels:

- Bussluis Gouderak sloopt auto's (Capelle - Krimpen Dichtbij 31 oktober 2012)
- Dijk nog steeds gebruikt (AD Groene Hart 20 juli 2012)
- Einde aan fileleed in Gouda (Goudse Post 11 juli 2012)
- N207 eindelijk open! (Lekstreek 11 juli 2012)
- 'Het valt me alles mee' (AD Groene Hart 7 juli 2012)
- Randweg om Gouda vandaag open (AD Groene Hart 6 juli 2012)
- Vervoer van gevaarlijke stoffen moet via nieuwe weg (AD Groene Hart 22 juni 2012)
- Veerstalblok definitief afgesloten (Goudse Post 6 juni 2012)
- Veerstalblok definitief afgesloten (Lekstreek 6 juni 2012)
- Veerstalblok definitief dicht (Kontakt 5 juni 2012)
- 'Randweg heeft een aanzuigende werking' (Kontakt 15 mei 2012)
- Gouderaksebrug gaat het worden (Kontakt 3 april 2012)
- Randweg eerder klaar (Lekstreek 28 maart 2012)
- Gouda laat naam varen (Goudse Post 28 maart 2012)
- Verbindingsasje van de baan (Lekstreek 28 maart 2012)
- Gouderaksebrug wordt het, niet 'Verbindingsasje' (AD Groene Hart 27 maart 2012)
- Wat dacht u van 'de Beatrixbrug?' (Kontakt 27 maart 2012)
- Randweg in juli open (Kontakt 13 maart 2012)
- 'Verbindingsasje' bestaat al (AD Groene Hart 27 januari 2012)
- Gouderaksebrug (Kontakt 24 januari 2012)
- "Bezwaren tegen nieuwe randweg van tafel geveegd" (AD Groene Hart 16 december 2011)
- "Nieuw asfalt tegen scheuren in dijk" (AD Groene Hart 24 november 2011)
- "Scheuren en verzakkingen" (Postiljon 23 november 2011)
- Zuidwestelijke Randweg vordert gestaag" (Lekstreek 23 november 2011)
- "Brug randweg" (Goudse Post 28 september 2011)
- "Verbindingsasje of toch Gouderaksebrug" (Lekstreek 28 september 2011)
- "Verbindingsasje of toch Gouderaksebrug" (Goudse Post 28 september 2011)
- "Veelbesproken brug over de Hollandsche IJssel wordt vandaag geplaatst" (AD Groene Hart 28 september 2011)
- "Werk aan randweg kan weer doorgaan" (AD Groene Hart 11 juni 2011)
- "'Verbindingsasje draak van een naam'" (AD Groene Hart 4 juni 2011)
- "Vertraging voor randweg Gouda dreigt" (AD Groene Hart 24 mei 2011)
- "Klem tussen pact en weg" (AD Groene Hart 10 mei 2011)
- "'Het zal de leefbaarheid goed doen'" (Kontakt 5 april 2011)
- "Schoonhovenseweg op de schop voor randweg" (AD Groene Hart 5 april 2011)
- "IJsselbrug ligt er eind 2011" (AD Groene Hart 16 februari 2011)
- "Regio nooit meer zelfde" (Lekstreek 12 januari 2011)
- "De Krimpenerwaard zal vanaf nu nooit meet hetzelfde zijn" (Goudse Post 12 januari 2011)
- "Zand voor weg komt door de lucht" (AD Groene Hart 8 januari 2011)
- "Rekening houden met nog meer overlast in Krimpenerwaard" (AD Groene Hart 30 december 2010)
- "Vijf hectare grasland" (Lekstreek 29 december 2010)
- "Natuurcompensatie voor aanleg van ZWR Gouda" (Postiljon 22 december 2010)
- "Compensatie voor verlies natuur" (Kontakt 21 december 2010)
- "Ruimte voor dotterbloem" (AD Groene Hart 16 december 2010)
- "Projectbesluit Fietsverbinding ZWR Stolwijkersluis" (Gemeente Gouda 17 november 2010)
- "Bekendmaking besluit brug over de Hollandsche IJssel" (Rijkswaterstaat 17 november 2010)
- "Projectbesluit fietsverbinding Zuidwestelijke randweg" (Gemeente Gouda 10 november 2010)
- "Na decennia praten kan aanleg randweg beginnen" (AD Groene Hart 7 september 2010)
- "Snelle aanleg van randweg beloond, trage bestraft" (AD Groene Hart 7 september 2010)
- "Kennisgeving ontwerpbesluit" (Rijkswaterstaat 15 september 2010)
- "Bouw Zuidwestelijke Randweg van start" (Lekstreek 15 september 2010)
- "Kwartier eerder thuis" (Goudse Post 15 september 2010)
- "Nieuwe fietsroute in polder" (AD Groene Hart 15 juli 2010)
- "Autoverkeer in augustus 2012 over Zuidwestelijke Randweg" (AD Groene Hart 9 juni 2010)
- "Compensatie natuur ontbreekt bij randweg" (Lekstreek 22 juli 2009)
- "Nog niet alle verloren natuur terug" (Kontakt 21 juli 2009)
- "Zoektocht nieuwe natuur" (AD Groene Hart 18 juli 2009)
- "Vertraging voor randweg" (AD Groene Hart 17 juli 2009)
- "Gouderak anders bereiken" (Lekstreek 8 juli 2009)
- "Zuid-Hollands Landschap blijft kritisch over randweg" (AD Groene Hart 20 juni 2009)
- "Grondverwerving liefst al einde van dit jaar afgerond" (AD Groene Hart 10 juni 2009)
- "Ontwerp-inpassingsplan Zuidwestelijke Randweg" (Gemeente Gouda 27 mei 2009)
- "Bekendmaking Ontwerp-inpassingsplan Zuidwestelijke Randweg-N207" (Provincie Zuid-Holland 20 mei 2009)
- "Bekendmaking onteigeningsplan Zuidwestelijke Randweg-N207" (Provincie Zuid-Holland 20 mei 2009)
- "Ouderkerk praat weer mee over ZWR" (Kontakt 28 april 2009)
- "Aanleg Zuidwestelijke Randweg nog dit jaar" (AD Groene Hart 4 april 2009)
- "Keuze voor inpassingsplan Zuidwestelijke Randweg toegelicht" (Lekstreek 11 maart 2009)
- "ZWR weg van provinciaal belang" (Kontakt 10 maart 2009)
- "Ouderkerk buitenspel bij aanleg Zuidwestelijke Randweg" (Kontakt 3 maart 2009)
- "Ouderkerk gaat praten met Gouda" (Kontakt 23 december 2008)
- "Ouderkerk buitenspel bij Zuidwestelijke Randweg" (AD Groene Hart 11 december 2008)
- "Nee tegen natuur in polder" (AD Rotterdam 26 november 2008)
- "ChristenUnie-SGP voor open landschappen" (Goudse Post 19 november 2008)
- "Gemeenteraad buigt zich over voortgang Veenweidepact en ZWR" (Kontakt 18 november 2008)
- "Fietstunnel onder N207" (Lekstreek 15 oktober 2008)
- "Fietstunnel onder randweg" (AD Groene Hart 10 oktober 2008)
- "Faunaberm en tunnel langzaam verkeer" (AD Groene Hart 20 september 2008)
- "Commissie wil dat gemeente zich aan convenant houdt" (Kontakt 16 september 2008)
- "Bernisse weet niets van natuurgebied" (AD Groene Hart 20 augustus 2008)
- "HIJ-bankjes moeten Sluiseiland opfleuren" (Lekstreek 23 juli 2008)
- "Houdt venster op de Krimpenerwaard open" (Kontakt 22 juli 2008)
- "Provincie denkt mee" (Goudse Post 16 juli 2008)
- "Let op de natuur!" (Goudse Post 16 juli 2008)
- "Ouderkerk schort medewerking op aan ontwikkeling ZWR" (Kontakt 15 juli 2008)
- "Randweg over drie jaar klaar" (Groene Hart 9 juli 2008)
- "Knelpunt Stolwijkersluis" (De Krant van Gouda 4 maart 2008)
- "Bekijk de Zuidwestelijke Randweg" (Goudse Post 31 oktober 2007)
- "Bocht blijft in ontwerp randweg" (AD Groene Hart 31 oktober 2007)
- "Randweg wordt in twee fasen aangelegd" (AD Groene Hart 23 oktober 2007)
- "Nieuwe plek volkstuintjes blijkt geen haalbare kaart" (AD Groene Hart 28 september 2007)
- "Hier wordt al zo lang over gepraat" (AD Groene Hart 13 juni 2007)
- "Aanleg randweg in zicht" (AD Groene Hart 8 juni 2007)
- "Watergilde waarschuwt wethouder" (AD Groene Hart 3 mei 2007)
- "Aanleg randweg komt dichterbij" (AD Groene Hart 15 december 2006)
- "Beraad Stadsrand in sas met Natte As" (AD Groene Hart 5 december 2006)
- "Randweg duurder en later gereed" (AD Groene Hart 14 november 2006)
- "Zuidwestelijke Randweg minder bochtig" (Kontakt 4 juli 2006)
- "Randweg krijgt langzamerhand definitieve vorm” (AD Groene Hart 29 juni 2006)
- "Meedenken over Randweg" (AD Groene Hart 23 maart 2006)
- "Inspraak MER en ISP Zuidwestelijke Randweg Gouda"
- "Zuidwestelijke Randweg gaat er nu toch komen" (Goudse Post 18 mei 2005)
- "Besluitvorming tracékeuze ZWR" (Postiljon 4 mei 2005)
- "Meer geld nodig voor randweg en rail" (Goudsche Courant 4 mei 2005)
- "Aanleg randweg in zicht" (Goudse Post 3 mei 2005)
- "Vijf miljoen voor aanleg van Randweg" (Goudsche Courant 22 april 2005)
- "Animo voor Gouwe Park eenzijdig" (Goudsche Courant 31 maart 2005)
- "Zuidwestelijke Randweg" (Goudse Post 23 maart 2005)
- "Raad blijft bij keuze randweg" (Goudsche Courant 22 maart 2005)
- "Inspraakreacties" (Postiljon 16 maart 2005)
- "Gemeenten negeren inspraakreacties" (Lekstreek 16 maart 2005)
- "Vergaderingen Gemeenteraad" (Goudse Post 16 maart 2005)
- "Geen wijziging in plannen ZWR" (Goudse Post 16 maart 2005)
- "Initiatiefgroep Bezwaren Randweg zoekt het hogerop" (Postiljon 9 maart 2005)
- "Inspraak verandert niets aan randweg" (Goudsche Courant 9 maart 2005)
- "Transportbedrijven weg uit Groene Hart" (Goudsche Courant 7 februari 2005)
- "Buurtschap boos over standpunt planologen" (Goudsche Courant 31 januari 2005)
- "Planologen achter tracé randweg" (Goudsche Courant 29 januari 2005)
- "Inspraakprocedure" (Goudsche Courant 24 januari 2005)
- "Veel verzet tegen geplande randweg" (Goudse Post 19 januari 2005)
- "Bedrijfsterrein ontsiert polder" (Goudsche Courant 3 januari 2005)
- "Aanleg van randweg - 55 bezwaren" (Goudsche Courant 30 december 2004)
- "Aanleg van randweg - 55 bezwaren" (Goudsche Courant 30 december 2004)
- "Vraagtekens bij bedrijventerrein" (Goudsche Courant 28 december 2004)
- "Weerstand Stolwijkersluis tegen Randweg" (Lekstreek 27 december 2004)
- "Initiatiefgroep Bezwaren Randweg gaat bewust op twee borden schaken" (Postiljon 22 december 2004)
- "Weerstand Stolwijkersluis tegen randweg" (Goudsche Courant 16 december 2004)
- "Massaal bezwaar bewoners Stolwijkersluis tegen ZWR" (Postiljon 15 december 2004)
- "Informatieavond ZWR Gouda" (Postiljon 8 december 2004)
- "Inspraak MER en ISP ZWR Gouda" (Postiljon 17 november 2004)
- "Inspraak Zuidwestelijke Randweg" (Goudse Post 17 november 2004)
- "Over zes jaar rijden automobilisten over ZWR" (Goudse Post 22 september 2004)
- "Stuurgroep blijft bij Sluiseilandrandweg" (Goudsche Courant 3 september 2004)

Links

- Provincie Zuid-Holland; ZWR

 

Saturday the 18th. Stichting Buurtschap Stolwijkersluis © 2015.